Öğrenim Hedefleri

Anksiyete Bozuklukları modülünü tamamlayan katılımcı, anksiyete bozukluklarında;

 1. Tanı koyma ve dışlama ölçütleri ile bozukluklara özgü belirleyicileri sıralayacak ve açıklayacak,
 2. Bozukluklara özgü etiyoloji, risk etkenleri, patogenez, gidiş ve sonlanım özelliklerini açıklayacak,
 3. Bozukluklarla ilişkili temel psikopatoloji kuramlarını tanımlayacak ve bu kuramları bozukluklar çerçevesinde kavramlaştıracak,
 4. Remisyon ve tedavi yanıtı ölçütlerini açıklayacak,
 5. Akut ve uzun süreli tedavide kullanılan ilaçları sayacak ve tedavi ilkelerini açıklayacak,
 6. Birinci basamak farmakoterapiyi tedavi ilkeleri doğrultusunda uygulayacak,
 7. Tedaviye dirençli ya da yanıtsız hastalarda tedavi algoritmasını da dikkate alarak uygun tedaviyi seçerek uygulayacak,
 8. Uygun terapotik ilişki kurallarını sayacak,
 9. Psikodinamik yaklaşımı açıklayacak,
 10. Bilişsel-davranışçı terapinin temel kavramlarını tanımlayacak,
 11. Bozukluklara ilişkin bilişsel-davranışçı terapinin aşamalarını açıklayacak,
 12. Bozukluklara özgü temel bilişsel-davranışçı teknikleri açıklayacak ve uygulayacak.