Öğrenim Hedefleri

AMAÇ: Psikiyatrist, olağanüstü durumlar ve afetlerde ortaya çıkabilecek ruhsal etkilenmeyi ve psikiyatrik tabloları tanıyacak, ayırıcı tanısını yapacak ve bunlara yönelik acil müdahale / tedavileri düzenleyebilecektir.

ÖĞRENİM HEDEFLERİ:

 1. Travma ve olağanüstü durumları;
  1. Tanımlayacak,
  2. Sıklıklarını ifade edecek,
  3. Travmayla ortaya çıkabilecek olan psikiyatrik tabloları sayacak
   1. Uyum bozukluğu,
   2. Akut stres bozukluğu
   3. Travma sonrası stres bozukluğu
 2. Travma ile ortaya çıkan bozuklukların;
  1. Epidemiyolojisini,
  2. Etiyolojisini,
  3. Sınıflandırılması, klinik belirtileri ve tanı ölçütlerini,
  4. Tedavisini,
  5. Gidiş ve sonlanımını açıklayacak ve tartışacak.
 3. Travmaya uğramış ve olağanüstü durumlar ile karşılaşan hastaya yönelik olarak
  1. Klinik değerlendirme ve ayırıcı tanı yapacak,
  2. Acil müdahale uygulaması yapacak,
  3. Hastaya yönelik kısa, orta ve uzun vadeli farmakoterapötik ve / veya psikoterapötik tedavi planı yapacak,
  4. Hastayı durumu ve tedavi planı konusunda bilgilendirecek,
  5. Planlanan tedaviyi uygulayacak ve hastayı uygun bir biçimde izleyecek,
  6. Mahremiyet ilkesini çiğnemeden, hastanın ailesini / yakınlarını da bilgilendirecek, sosyal destekleri harekete geçirecek,
  7. Travmanın tekrarlanması olasılığı söz konusu ise, hastanın korunabileceği bir ortamın sağlanması konusunda destek ve yol gösterici olacak,
  8. Hastanın hukuki haklarını aramasını destekleyecek ve bu konuda yol gösterici olacak,
   1. Hastaya / topluma klinik seyir ve önleme stratejileri konusunda uygun eğitim verecek.
 4. Hastaya karşı yansız ve yargısız olmayı, kendi değer yargılarını ona yansıtmamayı, empati sınırlarını korumayı içselleştirecek,
 5. Hastanın ailesini / yakınlarını bilgilendirirken ve sosyal destekleri harekete geçirirken etik kurallar ve ilkeler çerçevesinde hareket etmeye, mahremiyet ilkesini çiğnememeye özen gösterecek,
 6. Hasta kadar, hasta yakınına karşı da destekleyici olmaya özen gösterecek,
 7. Travmanın tekrarlanması riski söz konusu olduğunda mahremiyet ilkesini geri plana alarak öncelikle hastayı korumayı gözetecektir.