Psikiyatri Acil Servisine Başvuran Hastalarda Erken Mortalitenin Kullanışlı Klinik Ön Gördürücüleri

Psikiyatri Acil Servisine Başvuran Hastalarda Erken Mortalitenin Kullanışlı Klinik Ön Gördürücüleri

Araştırmanın Künyesi:
Aagaard, J., Buus, N., Wernlund, A. G., Foldager, L., & Merinder, L. (2016). Clinically useful predictors for premature mortality among psychiatric patients visiting a psychiatric emergency room. International Journal of Social Psychiatry, 0020764016642490.

Bağlantı:
http://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/0020764016642490?url_ver=Z39.88-2003&rfr_id=ori:rid:crossref.org&rfr_dat=cr_pub%3dpubmed

Giriş

Psikiyatri hastaları, genel popülasyonla karşılaştırıldığında oldukça yüksek bir erken ölüm riskine sahiptir. En yüksek erken ölüm riski madde kullanımı ve organik mental bozukluklarda görülür (1). Psikiyatr hastalarında artmış mortalite oranları sağlıksız yaşam tarzı, madde kullanımı ve başta antipsikotikler olmak üzere çeşitli psikotropların metabolik ve kardiyovasküler yan etkileri ile ilişkilendirilmiştir (2). Ayrıca intihar, psikiyatrik rahatsızlıklarda doğal olmayan ölümlerin en sık sebebidir (3). Bu açıdan psikiyatri acilleri, hastalara ilk müdehalenin yapıldığı birimler olarak erken girişimlerle mortaliteyi azaltmada büyük öneme sahiptir. Çalışmada, psikiyatrik rahatsızlıklarda erken ölümlerin ön gördürücülerini saptamak için, Danimarka'da bir psikiyatri acil servisine başvuran hastalarda mortalite oranları ve ölüm nedenlerinin incelenerek erken ölüm ön gördürücülerinin saptanması amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntem

Risskov'da bulunan Aarhus Üniversitesi Hastanesi Psikiyatri acil servisine 1995-2007 yılları arasında en az bir kez başvuran 9403 hastanın kayıtları incelenmiş, akabinde 3 yıllık izlem notları Danimarka Psikiyatri Merkez Araştırma Kayıtları kullanılarak araştırılmıştır. 3 yıl içinde ölen 602 hastanın ölüm sebebini belirten kayıtlar incelenmiştir. Erken ölümler risklerini saptamak için lojistik prediktör analizler uygulanmıştır.

Bulgular

Tüm psikiyatri acil servis başvurularının genel popülasyonla karşılaştırıldığında standardize mortalite oranı 5'tir. Alkol ve madde kullanım bozukluğu grubu diğer psikiyatrik hastalıklardan 2 kat daha yüksek mortalite oranına sahiptir. Ayrıca, madde kullanım bozukluğu ek tanılı şizofreni hastalarında mortalite oranları önemli ölçüde daha yüksektir. Madde kullanım bozukluğu, acil servise başvuran hastalarda erken ölümün en güçlü ön gördürücüsüdür ( OR (odds ratio): 1.8, %95 CI (güven aralığı): 1.5, 2.2).

Tartışma ve Sonuç

Psikiyatri acil servisine başvuran hastaların mortalite oranları artmıştır. 3 yıl içindeki erken ölümlerin en güçlü ön gördürücüsü madde kullanım bozukluklarıdır. Ancak, madde kullanım bozukluğuna bağlı ölümler engellenebilir ve acil servisler erken müdehale için ideal birimlerdir. Psikiyatri acillerinde madde kullanımının düzenli bir şekilde taranması ve krize yönelik girişim ekipleri etkili müdehale stratejileri olabilir.

Hazırlayan: Uzm. Dr. Murat AÇAR

Kaynakça

  1. Harris, E. C., & Barraclough, B. (1998). Excess mortality of mental disorder. The British Journal of Psychiatry, 173(1), 11-53.
  2. HERT, M., Correll, C. U., Bobes, J., CETKOVICH‐BAKMAS, M. A. R. C. E. L. O., Cohen, D. A. N., Asai, I., ... & Newcomer, J. W. (2011). Physical illness in patients with severe mental disorders. I. Prevalence, impact of medications and disparities in health care. World psychiatry, 10(1), 52-77.
  3. Brown, J. F. (2005). Psychiatric emergency services: A review of the literature and a proposed research agenda. Psychiatric Quarterly, 76(2), 139-165.