Savaş Bölgesiyle İlişkili Travma Sonrası Stres Bozukluğu'nda Precuneal ve Amigdala Spontan Etkinliği ve İşlevsel Konnektivite

Savaş Bölgesiyle İlişkili Travma Sonrası Stres Bozukluğu'nda Precuneal ve Amigdala Spontan Etkinliği ve İşlevsel Konnektivite

Künyesi:
Precuneal and amygdala spontaneous activity and functional connectivity in war-zone-related PTSD.
Xiaodan Yan, MarianaLazar, AriehY.Shalev, ThomasC.Neylan, Owen M.Wolkowitz, AdamD.Brown, ClareHenn-Haase, RachelYehuda, Janine D.Flory, DunaAbu-Amara, DanielK.Sodickson, CharlesR.Marmar
Psychiatry Research: Neuroimaging (2014)
Bağlantı:
http://dx.doi.org/10.1016/j.pscychresns.2014.12.001i
Özet
Amaç
 • Travma Sonrası Stres Bozukluğu savaş bölgesinden dönen askerlerde yaygındır. Irak savaşına katılan askerlerde yapılan çalışmalarda TTSB sıklığı %15.6 -%17.1 arasında bulunmuştur.
 • Amigdala-TSSB ilişkisi ile ilgili bir çok fonksiyonel görüntüleme çalışmasında amigdalanın travmatik bellekle ilişkili uyaranlara verdiği yanıtın arttığı görülmüştür.
 • TSSB ile ilgili daha önceki çalışmalarda, posterior singulat korteks ile diğer beyin bölgeleri arasındaki bağlantıların azaldığı ve amigdala ile erken yaşam travmalarının bağlantısı olduğu gösterilmiştir. Bir başka çalışmada ise motorlu araç kazaları sonrasında gelişen TSSB bulguları ile posterior singulat korteks ve amigdala yanıtlarının bağlantılı olduğu gösterilmiştir.
 • Okuduğunuz çalışmanın amacı TSSB'de amigdala-frontal işlevsel bağlantısında ve genel olarak başlangıçta işlevsel bağlantısallıkta azalma olduğunu göstermek ve savaşla ilişkili TSSB'de bahsedilen bölgesel değişikliklerin ilgisini kurabilmek olarak tanımlanmıştır.

Yöntem

 • Çalışmaya katılması planan kimselerin özgeçmişlerinde psikotik özellikli herhangi bir psikiyatrik hastalık öyküsü varsa, geçen yıl belirgin intihar ve saldırganlık düşüncesi veya girişimi olmuşsa, alkol madde bağımlılığı varsa , nörolojik hastalıkları veya 10 dakikadan uzun bilinç kaybı varsa veya sistemik hastalıkları SSS’i etkilemişse çalışma dışı kalmışlardır
 • Çalışmaya 52 erkek hasta alınmış ve kontrol grubu çalışma hastalarıyla yaş ve etnik özellikleri eşleştirilmiş katılımcılardan oluşturulmuştur. İşlevsel bağlantısallık MR ile ölçülmüştür. SCID ile tanı konmuş ve katılımcılara CAPS (Klinisyen tarafından yapılan TSSB ölçeği), Beck Depresyon Envanteri, PCL-M askerler için TSSB kontrol listesi, ASI (anksiyete duyarlık indeksi) ve ETI (erken travma envanteri) uygulanmıştır.
 • Çalışmanın kısıtlılıkları ele alındığında

1.Hem hasta hem de kontrol grubu savaşa maruz kalmışlardır bu nedenle hiç savaş maruziyeti olmayan bir kontrol grubu oluşan değişikliklerin TSSB ye bağlı olduğunu anlamak için daha iyi olabilir
2. Çalışmanın katılımcıları TSSB için özgül bir grup olduğu için bu sonuçlar genellenemeyebilir.
3. Çalışma yapısal bağlantısallığı ölçmemiştir. Yapısal bağlantısallığı ölçen beyaz madde ile lgili çalışmalar bulunmaktadır, belki de beraber çalışılsa daha güçlü bulgular elde edilebilirdi diye düşünülebilir.
4. İşlevsel bağlantısallık çalışmaları doğrudan bağlantısallık anlamına gelmeyebilir. Bu nedenle diğer beyin görüntüleme araçlarıyla desteklenmesi daha iyi olabilir.
Bulgular

 • MRG verilerinde TSSB grubunda amigdala ve precuneustaki spontan etkinliğin büyüklüğünün anlamlı olarak negatif bağlantısallık içerdiği bulunmuştur.
 • Precunel işlevsellik bağlantısallık ile ilgili olarak, TSSB grubu medyal prefrontal korteks, inferior parietal lobül, postcentral girus ve presentral kortekste azalmış bağlantısallık gösterirken, putamen ve talamusta bağlantısallıkta artış gösterilmiştir.
 • Amigdala işlevsel bağlantısallık anlamında ise TSSB grubunda middle frontal korteks, anterior singulat korteks ve inferior temporal kortekste bağlantısalıkta azalma gösterirken parahipokampusta bağlantıssallıkta artış gösterilmiştir.
 • TSSB grubunda amigdala bağlantısallığı BDI ile anlamlı ilişki göstermiştir. Duygusal kötüye kullanım yine TSSB grubunda amigdala ve precuneustaki spontan etkinlikle anlamlı ilişkili bulunmuştur.

Sonuç

 • Sunulmuş olan bu  çalışmanın bulguları TSSB patofizyolojisinde amigdala hiperaktivitesinin nedensel bir rol oynadığına dair görüşlerle uyumludur. Ayrıca amigdala yanıtlarının frontal olarak inhibisyonunda sorun olduğuna dair görüşleri destekler.
 • Precuneus kendilikle ilgili mental temsillerde ve belleğin oluşumunda önemli rol oynar bu nedenle de TSSB'deki bu değişikliklerin semptom oluşumu ve sürmesiyle ilgili olduğu düşünülebilir.
 • TSSB Grubunda özetle precuneal spontan etkinliğinde artış ve amigdala spontran etkinliğinde azalma ortaya koymjuştur. Ayrıca amigdala-frontal bağlantısallığında azalma ve default mode ağında azalmış işlevsel bağlantısallık bulunmuştur.

Hazırlayan: Dr. M.Hamid Boztaş